Terrengbehandling som knytter sammen store, adskilte gårdsrom med sammenhengende grønt er hovedgrepet vårt for illustrasjonsplanen til kvartalsreguleringen for Lørenveien 55-65

Oslos for tiden største byutviklingsområde er Økern, Løren, Hasle og Ensjø. Områdene er delvis sammenhengende og vil gi 12-15 000 nye boliger. Lørenveien 55-65 er, med sine rundt 490 boliger innenfor et prosjektområde på ca 60 daa, en viktig del av denne formidable boligutbyggingen.

Kvartalsutbyggingen av Lørenveien 55-65 omfatter bydelssenter med kontorer og handel, barnehage og opptil åtte etasjer høye boligblokker. Blokkene er vist med en nesten sammenhengende fasade mot Lørenveien i nord og tverrstilte blokker med gavler mot sør. Alle gårdsrommene har åpen vegg mot syd og jernbanen, og trangere åpninger mot Lørenveien i nord.

Gårdsrommene er opp mot 60 x 60 m og ligger med kontakt ut mot den grønne skrenten i sør. For bedre forbindelser mellom gårdsrommene vil terrenget bearbeides som en sammenhengende bølgende front med spredt trevegetasjon. Overvannet håndteres på terreng og det tilrettelegges for vann i åpne grøfter for fordrøyning/infiltrasjon.

Torget mot øst er 3000 kvm og universelt utformet med stigning 1:20 fra Økernveien. Fra torgets toppunkt samles overvannet i et åpent system som samles i et stilisert elveleie.

Ansvarlig Landskapsarkitekt

Sted

Løren, Oslo

Byggherre

StorOslo Prosjekt

Status

Illustrasjon til regulering