Prosjekter / Næring og institusjoner / Miljøhuset på Ryen

visualisering: SJ arkitekter as
hovedinngangen - takvann ledes ut på terreng i spalte ved fotskraperist. Elbil-ladestasjon og sykkelparkering ved inngangen
overvannet ledes og fordrøyes i åpne grøfter/forsenkninger
parkering på armert gress og overvann ledes til grøntarealet

Miljøhuset på Ryen

Norges første passivhus næringsbygg

BREEAM-NOR klassifisering gjelder også for utomhus – og bar bakke hadde dette ansvaret da landets første næringsbygg med passivhusstandard ble ferdigstilt høsten 2012.

BREEAM-sertifiseringen av det nye Miljøhuset GK, med klimaentreprenøren GK Norge som byggherre, krevde tiltak og vurderinger av tomta i forprosjektfasen, samt at prosjektet hadde fokus på overvannshåndtering og biologisk mangfold.  

Tomta ligger som et lavpunkt for de omgivende tomter og har alltid hatt stående vann i grøft gjennom sesongen. Massene under bygget er marin leire (kvikkleire). Dermed måtte bygget pæles og byggegropa begrenses i omfang i den grad det lot seg gjøre.

Utfordringen for landskapsarkitekten lå i å ivareta overvannet i et fordrøyningsmagasin under p-plassen,  samtidig som det var klare vektbegrensninger for utlegging av masser på leira. Løsningen ble å lage et relativt grunt magasin i leca som fordrøyningsbasseng.  Overvannet ble så ført ut i et større bekkedrag hvor vannet kunne bli liggende synlig i dagen før det ble ført videre ut i eksisterende bekkedrag med utløp mot Østensjøvannet.

Miljøhuset GK var regulert som vanlig kontorbygg, men ved hjelp av midler fra Enova ble prosjektet utviklet til et pilotprosjekt for BREEAM-NOR – Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg , med mulighet for sertifisering via NGBC (Norwegian Green Building Council).

GK Norge ønsket å bruke bygget som et utstillingsvindu for sin teknologi - noe BREEAM- sertifisering med karakteren GOOD viser at de lyktes med. Med et energiforbruk på 67 kWh / kvm, har de skapt Norges mest energieffektive kontorbygg.

Sted

Ryenstubben 10, Oslo

Byggherre

GK Norge AS

Arkitekt

SJ arkitekter as

Omfang/ kostnad

10 000 m² opparbeidet areal

Status

Ferdig høsten 2012