Bærum regulerte inn en utvidelse av Kadettangen for 20 år siden. Nå er drømmen om fjordparken i ferd med å bli realisert. Parkarealene utenfor fotballstadionen utvides fra 25 til 41 daa. På sikt skal all parkering flyttes vekk fra Kadettangen og inn i parkeringshus i overgangen mot sentrum. Det legges stor vekt på utvidelse av sykkelparkering og gode koblinger til offentlig transport. Parken skal ivareta byen, besøkende og naturmangfoldet. Ivaretagelse av biodiversitet, pollinerende insekter og livet i sjøen etterstrebes på lik linje med gode oppholdsarealer. Et stedstilpasset, skrint vekstsjikt i deler av parken vil fremme urterik, blomstrende vegetasjon, slik vi kjenner den fra øyene i Oslo-feltet.

 


Sanden på stranden og i sjøen frem til marebakken skal ivareta kravene fra fylkesmannen med hensyn til partikkelspredning og ivaretagelse av naturmangfoldet. Sårbare ålegrasenger i nærområdene rundt fjordparken må sikres. Etablering av undersjøiske moloer innenfor marebakken holder sanden på plass - samtidig som etablering av hulrom og varierte sjikt i dybden øker tilfanget av småfisk, krabber, tang og tare.

 


Fjordparken blir tilrettlagt med aktiviteter for alle årstider. De aktivitetene som styres av vær og årstid, dvs bading, skigåing, isfiske og skøyting vil foregå til rett tid og med de rette værmessige forutsetnigner. Aktiviteter med noe lengre sesong er skating, sandvolley og aktivitetsåra - sykling, gåing og løping - samt klatring og egentrening i tufteparken, kan gjøres gjennom hele året - forutsatt vilje av stål.

Sted

Kadettangen

Byggherre

Bærum kommune

Status

Ferdigstilt 2018