Lav sol, vind, mørketid og kraftige snøfall er de arktiske utfordringene for uteområdene til Sommerlyst skole. I tillegg kommer de - for oss -  normale problemstillingene knyttet til terrengforskjeller, trafikk, vegetasjon og aktivitetsområder i skolegårder.

Vårt hovedgrep er etableringen av en aktivitetsskråning, utnyttelse av eksisterende vegetasjon og koblingen til Bymyra.

  • Aktivitetsskråningen rommer skatepark, amfi, sandvolley, parcour, læringshager og BMXbane. Supplert med skilek, aking og snødeponi vinters tid. Gode gangforbindelser fletter seg mellom anleggene, som ligger spredt på ulike nivåer i skråningen. Koblingen mellom aktivitetsflatene og gangveien gir spennende muligheter for sitte- og oppholdsplasser.
  • Eksisterende vegetasjon skal beholdes så langt mulig. Ny vegetasjon skal bidra til le mot framherskende vindretninger.
  • Koblingen mot Bymyra forsterkes med leplantinger av trær og ved at løypetraseen svinger innom aktivitetsanlegget. Forbindelsen gir skolen gode muligheter for benyttelse av det store antallet tråkk og løyper som er i området i dag.

Å tegne en spesifikk vinterplan med deponiområder for snø har vært en ny øvelse for bar bakke. På den ca 17 daa store tomta kommer det minst et dusin deponier.

Våre utkast i denne konkurransen fikk stående applaus i evalueringen: "Forslaget utnytter terrengforskjellen på tomta på en konstruktiv og elegant måte (...) Forslaget er godt organisert og har et klart hjerte. Terrengfallet er utnyttet elegant i overgangen mellom ute og inne, og skaper en kulturarena med stort potensiale for fleksibel bruk (...) …vil fungere godt sommer og vinter og over døgnet."

Sted

Sommerlyst, Tromsø

Byggherre

Tromsø kommune

Omfang/ kostnad

17daa / ca 5 mill

Status

Skisseprosjekt vår 2014