Med påtrykket for nye boligområder som bakteppe, ønsket jordeieren en visjon for bevaring og videreutvikling av området i jordbrukssammenheng. bar bakke har utformet visjonen.

Området Øvre Åsgården – Fjugestad i Åsgårdsstrand er en del av et sammenhengende og levende jordbrukslandskap som ligger på toppen av raet langs Oslofjorden, fra Drammen helt ut til Jomfruland. Gravhaugene på Borre  og andre funn viser at dette området har vært i bruk og bebodd i lange tider - noe som skyldes både nærheten til sjøen som ferdselsåre og lettdyrket, næringsrik jord.

Åsgården-Fjugestad har stor betydning som viktig matprodusent for hovedstadsområdet, som lokal biotop for dyrelivet og rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. Stenersen gartneri bruker areal som ligger tett på bebyggelsen, og er derfor godt egnet for fortettingsområde. Presset blir ikke mindre av at jordeierne rundt gartneriet ønsker boliger velkomne på sine arealer, og jobber aktivt for å realisere dette.

Rapporten er derfor en motvekt og et innspill til lokale og regionale politikere. Den fokuserer på at et levende jordbruk ikke bare har betydning som næring, matproduksjon og arbeidsplasser, men også har gevinster for lokalmiljøet i form av åpne tilgjengelige rekreative arealer og dyreliv. Både på generelt plan og gjennom skisser av nye stier, skiløyper, fordrøyningsdammer etc viser visjonen at bærekraftig jordbruk i pressområder ikke bare er mulig, men også ønskelig.

Sted

Stenersen gartneri, Øvre Åsgården, Åsgårdsstrand

Byggherre

Kristin Stenersen og Bjørge Madsen

Omfang/ kostnad

Kr. 25.000,-

Status

Mulighetsstudie